MOU

สถาบันฯ ครูอาเซียน ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็น “นวัตกร”

บ้านเมือง : นิสสัน สานต่อความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า

motortrivia : Nissan สานต่อความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MOU กับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการสำรวจทางภูมิสารสนเทศ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU กับบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

KKBS ร่วมลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล

คณะเกษตรศาสตร์ มข. MOU ร่วมกับบริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด

“ม.ขอนแก่น” ผนึก 3 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ “การประกอบการดิจิทัล”

Scroll to Top