ศศิธร สูงนารถ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 ว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน(The 15th ICERD)

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “กินเข่าทง ลงแขกดำนา” แปลงนาสาธิต เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี มข.

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกุหลาบ การจัดการระบบน้ำและขยายพันธุ์พืช เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิต และชุมชนการท่องเที่ยงเชิงเกษตร

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติครั้งที่19 พร้อมยกทัพกวาดรางวัลใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์ มข. “แจกต้นกล้ากระท่อม” จากโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565

Scroll to Top