IRDTP for ASEAN

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ครูผู้สอน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน นำโดย รศ.ดร.ไมตรี …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ครูผู้สอน Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จับมือภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.ที่ สถาบันวิจัยแล …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จับมือภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา Read More »

Scroll to Top