ข่าว มข. รายวัน

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ มข. หนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรม : การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฝายแกนดินซีเมนต์

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการ และการบริหารงานองค์กรที่เป็นเลิศ

Scroll to Top