มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปี พ.ศ. 2566 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปตรวจสอบข้อมูลและร่วมประเมินมหาวิทยาลัย

1
คณะ
0
วิทยาลัย
250
หลักสูตร
38521
นักศึกษาปัจจุบัน
11370
บุคลากร
Scroll to Top