คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติครั้งที่19 พร้อมยกทัพกวาดรางวัลใหญ่

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพืชสวน นำโ …

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติครั้งที่19 พร้อมยกทัพกวาดรางวัลใหญ่ Read More »

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565 รูปแ …

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565 Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. พร้อมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “บริการวิชาการเกษตร อบรมพัฒนาทักษะเยาวชนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (TIC) วิศวกรรมเพื่อสังคม และสร้างค่านิยมปลอดเหล้า บุหรี่”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2565 คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมภาคีเครือ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. พร้อมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “บริการวิชาการเกษตร อบรมพัฒนาทักษะเยาวชนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (TIC) วิศวกรรมเพื่อสังคม และสร้างค่านิยมปลอดเหล้า บุหรี่” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายพันธุ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และพืชเอกลักษณ์ท้องถิ่นในป่าชุมชน”

U2T คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายพั …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายพันธุ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และพืชเอกลักษณ์ท้องถิ่นในป่าชุมชน” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างตราสัญลักษณ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัยและการขยายตลาดสินค้าชุมชนด้วย Digital Marketing”

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างตราสั …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างตราสัญลักษณ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัยและการขยายตลาดสินค้าชุมชนด้วย Digital Marketing” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “หัตถกรรมผ้าไหมสื่ออัตลักษณ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยข …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “หัตถกรรมผ้าไหมสื่ออัตลักษณ์” Read More »

การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project

ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบด …

การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project Read More »

Scroll to Top