TLSOA (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach)

สถาบันฯ ครูอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ สานต่อความร่วมมือผู้ใช้นวัตกรรม TLSOA ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศไทย

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นเรียนผ่านครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

มข. ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วภาคอีสาน ผ่านกิจกรรม EDUCA Roadshow 2023

สถาบันฯ ครูอาเซียน จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด สู่ครูวชิราวุธวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ด้วยกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 สร้างความแข็งแกร่งให้บุคลากรทางการศึกษา

Scroll to Top