science park

#ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยได้พัฒนาเครื่องหั่นสับ สมุนไพร

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”จับมือ KKU Science Park หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า

ฝ่ายวิจัยฯ มข. นำทีมนักวิจัยขอทุน บพข. สอวช. และใช้กลไกScience Park มข. เน้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเพิ่มขีดความสามารถเอกชนในพื้นที่

Scroll to Top