ฝ่ายวิจัยฯ มข. นำทีมนักวิจัยขอทุน บพข. สอวช. และใช้กลไกScience Park มข. เน้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเพิ่มขีดความสามารถเอกชนในพื้นที่

วันที่ 28 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ศาสตราจารย์ ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนผ่านโปรแกรม Zoom
ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอรายละเอียด แนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน ผ่านกลไกการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดธุรกิจฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และประเทศต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8439
——————————————————
ข้อมูล/ภาพ : ศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
ข่าว : ณัฐกานต์ อดทน
Scroll to Top