ประกาศคณะต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
» คณะเกษตรศาสตร์
» คณะวิศวกรรมศาสตร์
» คณะวิทยาศาสตร์
» คณะเทคโนโลยี
» คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2
» คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
» คณะพยาบาลศาสตร์
» คณะแพทยศาสตร์
» คณะเทคนิคการแพทย์
» คณะสาธารณสุขศาสตร์
» คณะทันตแพทยศาสตร์
» คณะเภสัชศาสตร์
» คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
» คณะศึกษาศาสตร์
» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
» คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
» คณะศิลปกรรมศาสตร์
» คณะคณะนิติศาสตร์
» คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะเศรษฐศาสตร์
» วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
» วิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2
» บัณฑิตวิทยาลัย
» วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ: คณะที่ไม่สามารถลิงค์ได้หมายถึงคณะที่ยังไม่ได้ออกประกาศ หรือยังไม่ได้มีการประสานส่งข้อมูลให้เว็บมาสเตอร์ โดยสามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ chupar@kku.ac.th

Scroll to Top