ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก RSDI ด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 IBC KKU คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน นโยบายการขับเคลื่อน พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคประเภทที่ 3 จะต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน BSL-3  และด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่มีห้องปฏิบัติการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์การขอดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรค และประเมินห้องปฏิบัติการเดิมเข้าสู่ BSL-2 enhance ระหว่างการหาแนวทางเพื่อดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการ BSL-3 ตามข้อกำหนดของกฏหมาย
ในการร่วมหารือได้มอบหมายให้ รศ.ดร.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ และคณะจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ BSL-2 enhance และ BSL-3 เพื่อของบประมาณกลางปี 2563 เพื่อประสานงานกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จัดหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างห้องปฏิบัติการ BSL-3 ต่อไป

และต่อด้วยการรับฟังข้อเสนอจาก RSDI เรื่องการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยงาน RSDI นำทีมโดย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม นำคณะนักวิจัยเข้าพบเพื่อเสนอร่างแผนงานวิจัย Research Programs เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับชุมชนภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นโครงการในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการเกษตร เพื่อมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ด้วยการนำอัตราการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

Scroll to Top