KKBS ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป นำร่องเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ ด้วยการตลาดออนไลน์ และ AI ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Busi […]

KKBS ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป นำร่องเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ ด้วยการตลาดออนไลน์ และ AI ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน Read More »