สำนักบริการวิชาการทำบุญครบรอบก่อตั้ง 32 ปี

สำนักบริการวิชาการ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งสำนักบริการวิชาการ (Offi ce of Academic Service KKU)

    วันที่ 29 ธันวามคม 2564 สำนักบริการวิชาการ จัดงานทำบุญครบรอบ 32 ปี ก่อตั้งสำนักฯ โดยกิจกรรมในช่วงเช้านำโดย รศ.น.สพ.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ  คณะ ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง หลังจากนั้น จัดพิธีไหว้เจ้าที่เพื่อขอขมาและเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสานักฯ

      ในช่วงสาย ได้รับเกียรติจาก รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำสำนักฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี รศ.ดร.สาวิตรีร่วม วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์สถาพร  เริงธรรม ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งสานักบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ ได้แก่

1. ด้านจรรยาบรรณดีเด่น ได้แก่ นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
2. ด้านนวัตกรรม ได้แก่ นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
4. ด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ นางวิภาดา มีแวว
5. ด้านการให้บริการอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
6.  ด้านการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ

Scroll to Top