บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มข. ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน มีผู้ร่วมบริจาค 49 คน จำนวนเลือด 20,750 ซีซี

      จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงเนื่องจากไม่กล้าเดินทางมาที่โรงพยาบาล เพราะกลัวจะติดเชื้อโรค  จึงทำให้ปริมาณของเลือดสำรองลดลงแต่ความต้องการใช้เลือดของคนป่วยยังมีปริมาณเท่าเดิม  จึงทำให้คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตขนาดเล็กออกรับบริจาคตามหน่วยงานต่างๆ เพียงรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป   โดยในวันที่ 29  เมษายน 2563  ได้ออกรับบริจาคโลหิต ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรสนใจเข้าร่วม จำนวน 59 คน บริจาคโลหิตจำนวน  49 คน ได้เลือดจำนวน  20,750 ซีซี   โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมบริจาคโลหิต อาทิ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต้ รองอธิการดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสากิจ ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ผศ.นรินทร์  จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์   นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง  และ นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

รศ.นพ. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รักษาการผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง

รศ.นพ. เกรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข  รักษาการผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19  ทำให้หน่วยบริการขนาดใหญ่ ถูกเลื่อนออกไป ประกอบกับผู้บริจาคโลหิต จำนวนมากไม่กล้าที่จะมาที่โรงพยาบาลเพราะเกรงจะติดเชื้อ ทำให้ยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง ขณะเดียวกันจำนวนผู้ป่วย ที่จำเป็นต้องรับเลือดเป็นประจำ เช่น ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการผ่าตัด ก็ยังมีปริมาณเท่าเดิม บางช่วงผู้ป่วยที่ต้องรับเลือด ก็มีปริมาณมากขึ้นกว่าปกติด้วย และในปัจจุบันโรงพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทำให้ปริมาณในการใช้เลือดอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ปริมาณเลือดในคลังเลือดกลางของโรงพยาบาลลดลง ไม่เพียงพอต่อการใช้รักษาผู้ป่วย
ข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวสำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิต
1. อายุ 18-60 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
2. ก่อนบริจาคโลหิต 1-2 วัน ควรดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อให้ร่างกายสดชื่น เลือดไหลเวียนได้ดี
3. งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ 1ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต
4. ไม่ควรเล่นกีฬหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนบรึจาคโลหิต 1 วัน
5. รับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตภายใน 4 ชั่วโมง
6. นอนหลับพักผ่อนต่อเนื่อง อย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป
7. สำหรับสตรีไม่มีรอบเดือนในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
8. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 500 ml ก่อนบริจาคโลหิต

           ผู้เดินทางมาจากประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของ COVID-19  ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ป่วย COVID-19 งดบริจาคอย่างน้อย 4 สัปดาห์  ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อหรือหายป่วย โดยไม่พบว่ามีอาการผิดปกติใดๆ หลงเหลือแล้ว งดบริจาคโลหิตเป็นเวลา 3 เดือน หากภายใน 4 สัปดาห์หลังการบริจาคโลหิตผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 กรุณาแจ้งกลับมายังหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตให้ทราบทันทีเพื่อจะได้มีมาตรการในการดูแลผู้ป่วยที่รับเลือดจากผู้บริจาคต่อไป
ข้อดีของผู้มาบริจาคโลหิต ทำให้เซลล์ของร่างกายถูกกระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นใหม่อยู่เสมอ ผู้ที่มาบริจาคตรวจโลหิตจะได้รับการตรวจร่างกาย เลือดของท่านก็จะถูกนำมาตรวจสอบ เรื่องความปลอดภัย ก่อนที่จะนำไปให้ผู้ป่วย ทำให้ท่านได้รับการตรวจเช็คสุขภาพเรื่องโรคติดต่อไปในตัว นอกจากนี้ท่านยังได้ทำบุญ  โดยเลือดที่ได้รับจากการบริจาคมาแต่ละครั้งนั้น ทางคลังเลือดกลาง จะนำไปปั่นแยกส่วนประกอบ เป็นเม็ดเลือดแดง พลาสมาหรือน้ำเหลือง และเกร็ดเลือด 1 ยูนิตของท่านที่เราได้รับบริจาคมานั้น จะนำไปช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อยถึง 3 คน เพราะว่าผู้ที่ต้องการเฉพาะเกร็ดเลือดก็จะได้รับเฉพาะเกร็ดเลือด ผู้ที่ต้องการพลาสมา ก็จะได้รับพลาสมา ส่วนผู้ที่ต้องการเม็ดเลือดแดง เช่นผู้ป่วยโรคเลือด ก็จะได้รับเฉพาะเม็ดเลือดแดง


 คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดรับริจาคโลหิตทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.00 น. มีที่จอดรถพิเศษ ด้านหลังโรงอาหารอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ กรุณาสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม 2 เมตร สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้อุปกรณ์แยกเดี่ยวใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดบริการทุกครั้ง และตั้งจุดบริการห่างกัน ตามมาตรการป้องกันการติดต่อเชื้อ COVID -19 โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลังเลือดกลาง 043-363-945 หรือ 043-363-428 และ 064-5183923

รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย

        รศ. เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องจากว่าในขณะนี้มีการระบาด COVID-19 ทำให้คลังเลือดกลางของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขาดแคลน ขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือชุมชนใกล้เคียง  มาร่วมกันบริจาคโลหิตเพราะว่าในขณะนี้ โลหิตไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้องๆนักศึกษาที่อยู่ในหอพัก จำนวนกว่า 800 คน และกลุ่มของจิตอาสาที่ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมบริจาคโลหิตที่คลังเลือดกลาง ครับ

นางกรรณิกา สัตนาโค บุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

      นางกรรณิกา  สัตนาโค บุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี วันนี้ได้มาบริจาคโลหิตที่สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นครั้งที่ 87 มีความยินดีมาก ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิต เพราะสิ่งที่ได้รับตลอดการบริจาค 87 ครั้ง ก็คือความรู้สึกดีต่อใจได้ทำบุญ สละเลือดของเราเพียงน้อยนิดแต่ช่วยชีวิตได้หลายชีวิต เป็นกำลังใจที่ทำให้ อยากบริจาคต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่สำคัญคือสุขภาพแข็งแรง ใครคิดว่าบริจาคเลือดแล้วอ้วนขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เลย ได้สุขภาพที่ดีและก็ไม่อ้วน สิ่งนี้รับรองและยืนยันได้เลย ขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมบริจาคโลหิตกันค่ะ

นางปริยา โทณะพงษ์ บุคลากรกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

      นางปริยา  โทณะพงษ์  บุคลากรกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี  สำหรับตัวดิฉันเองเป็นการบริจาคโลหิตครั้งแรกในชีวิต รู้สึกตื่นเต้นแต่มีความตั้งใจมานานแล้ว ด้วยความกังวลและไม่กล้า แต่ครั้งนี้  ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ในการมาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต และขอเชิญชวนทุกคน มาร่วมบริจาคโลหิตไม่เจ็บเลยและหลังจากที่บริจาคแล้วเราก็มีความสุข อยากให้ทุกคนมาบริจาคโลหิตกันให้เยอะๆ ค่ะ

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤกษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

        นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤกษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ขอขอบคุณผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมเข้าสู่โครงการรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน  ที่จัดขึ้นในวันนี้ที่สำนักงานอธิการบดี  สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้คลังเลือดกลาง ประสบปัญหาขาดเลือดสำรองที่จะให้กับผู้ป่วย  ทางฝ่ายกิจการพิเศษก็เลยได้ประสานขอร่วมโครงการในครั้งนี้  เพื่อเชิญชวนพี่น้องบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มาร่วมกันบริจาคโลหิต โดยผู้ที่มาร่วมบริจาคในวันนี้ ฝ่ายกิจการพิเศษมีของที่ระลึกมอบให้คือเหรียญมงคลหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร  และหน้ากากอนามัย และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป บุคลากร นักศึกษา ร่วมต่อชีวิตผู้ป่วยด้วยบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยที่คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสากิจ
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

ข่าว : ชุตินันท์  พันธ์จรุง
ถ่ายภาพ : ชายชาญ หล้าดา บริพัตร ทาสี ชุตินันท์ พันธ์จรุง

Scroll to Top