กลับมาอีกครั้งกับงาน KKU Virtual Open House 2024 เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรสู่รั้วมอดินแดง

ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กองการต่างประเทศ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับนานาชาติ KKU International Open House 2024 ออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน โดยมีรองศาสตราจารย์เกียรติชัย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน และต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์จากหลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง-รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตแนวทาง ได้นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบัณฑิตวิทยาลัยตามลำดับ

งาน KKU International Open House 2024 นี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะได้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ จากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรทางวิชาการต่างๆ ซึ่งมีการนำเสนอหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี มากกว่า 200 หลักสูตร ครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มสหสาขาวิชา รวมถึงโอกาสในการทำงานวิจัย ทุนการศึกษา ชีวิตในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงโอกาสในการทำงานหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ KKU student life and study จากนักศึกษาต่างชาติจากจีน กัมพูชา พม่า และอินโดนีเซีย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website: gs.kku.ac.th หรือ kku.ac.th

ข่าว:จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ กองการต่างประเทศ

ภาพ: บัณฑิตวิทยาลัย มข.

Scroll to Top