สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ตรวจสอบภายในสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 9

         
     สำนักบริการวิชาการ Up skill ผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิธีการปฏิบัติงาน  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000-1300) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส 2000-2600) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของหน่วยงานของรัฐอื่น ได้เรียนรู้แนวทางวิธีการและเทคนิคในการให้คำปรึกษา รู้แนวทางวิธีการในการตรวจการกำกับดูแล การสอบทานระบบควบคุมภายใน และได้เรียนรู้แนวทางในการสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            โดยอาจารย์ปนัดดา พลปัถพี ผู้ชำนาญการด้านงานตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติงานตรวจสอบ เลือกตามตัวอย่างที่โจทย์กำหนด
Scroll to Top