สำนักหอสมุด ส่งมอบ Face shield จำนวน 1,500 ชิ้น แก่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

Face shield ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำขึ้นได้มีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 1,000 ชิ้น ไปเมื่อวันนี้ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่าน จากนั้นได้ผลิต Face shield อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเป้าหมายในการจัดทำเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และได้รับสนับสนุนอุปกรณ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันผลิตขึ้นมาเพื่อเสริมทัพการทำงานของโรงพยาบาล และนอกจากนี้ยังมอบให้กับหน่วยงานที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดได้ส่งมอบ Face shield เป็นจำนวนกว่า 1,500 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 2 เมษายน 2563 Face shield จำนวน 500 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อให้ในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อป้องกันเชื่อโรค ในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด 19

Face shield จำนวน 500 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 7 เมษายน 2563 Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นตัวแทนนำส่งโรงพยาบาล อ.พล พร้อมมอบแผ่นใสให้สำนักหอสมุดจัดทำ Face shield ต่อไป

Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาล อ.พล

วันที่ 10 เมษายน 2563 Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่นโดยมี รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและบริหาร สำนักหอสมุด เป็นตัวแทนส่งมอบ

Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาล อ.พระยืน

วันที่ 10 เมษายน 2563 Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมี นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนส่งมอบ

Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาล อ.บ้านฝาง

วันที่ 11 เมษายน 2563 Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมี นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนส่งมอบ

Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาล อ.บ้านไผ่

วันที่ 11 เมษายน 2563 Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่โรงพยาบาลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยมี นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนส่งมอบ

Face shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบแก่ โรงพยาบาล อ.ชนบท

 

ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

ภาพ: บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top