มข. ร่วมกับ อนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ผนึกกำลังร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ส่งมอบฝายนวัตกรรมดินซีเมนต์ห้วยซันอนุสรณ์สู่ชุมชน

              สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝ่ายห้วยซันอนุสรณ์ด้วยดินซีเมนต์ ในพื้นที่ ต.บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากที่ตรวจพบความชำรุดจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ทำการเกษตรนั้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายนวัตกรรมดินซีเมนต์ให้แก่ ชุมชนพื้นที่ ต.บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยร่วมกับ หลายภาคส่วนที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ในภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน , กำนันตำบลดอนหัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำบลดอนหันและจิตอาสาในภาคเอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด , บริษัท ซีพี ขอนแก่น และ น้ำดื่มสิงห์

         นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ผลจากการซ่อมแซมฝายในครั้งนี้หากสามารถสูบน้ำจากแม่น้ำชีเข้ามาเก็บกักในลำห้วยซันได้ จะทำให้พี่น้องประชาชนนับหมื่นครัวเรือนที่กำลังเดือดร้อนจะมีน้ำในการใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอจึงได้ร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ในอนาคตหากมีการดำเนินการพัฒนาต่อยอด จะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นถึง 3 ล้านลูกบาศก์เมตร จะทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มากขึ้นตลอดจนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นแสนไร่

                และทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ นายภัทรพล ณ หนองคาย อณุกรรมมาธิการฯ วุฒิสภา และคณะ ได้เข้าร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกร โดยจากการซ่อมแซมในครั้งนี้ได้ก่อสร้างฝายที่มีขนาดสันฝายกว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร และสูง 4 เมตร จะสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณถึง 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะมีอายุการใช้งานถึง 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

                 นายภัทรพล ณ หนองคาย อณุกรรมมาธิการฯ วุฒิสภา ได้กล่าวถึงการดำเนินการครั้งนี้จะเกิดประโยชน์โดยสามารถประยุกต์ใช้ลำห้วยซันให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และทำให้เป็นคลองส่่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคนิคดินซีเมนต์มาประยุกต์ใช้อุดรูโพรงใต้ฐานรากพร้อมกับหุ้มตัวฝายจะสามารถป้องกันการรั่วซึมได้อย่างดี ซึ่งประชาชนจะสามารถจัดการแหล่งน้ำในรูปแบบประหยัดให้เหมาะสมกับท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตวิถี สร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

              จากการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยนายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ก่อให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณหลายหน่วยงาน อาทิเช่น บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท กำนันตำบลดอนหัน มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รอบห้วยซันได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top