สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) รุ่นที่ 4

       สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการ ReSkill / UpSkill และลงมือปฏิบัติในการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติของงาน ตั้งแต่ต้นจนถึงการนำเอาการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) มาใช้ หลักสูตรได้รับความสนใจจากบุคลากรหลากหลายองค์กร ทั้งใน สถาบันอุดมศึกษา สถานพยาบาล และบริษัทเอกชน ที่มีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพขั้นตอนปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยใช้การบริหารงานแบบลีน (Lean Management)

       รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม วิทยากรประจำหลักสูตร ได้นำเทคนิคด้านการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริง วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข เห็นผลลัพธ์ชัดเจน ลดความสูญเปล่าตามหลักการบริหารงานแบบลีน

 

Scroll to Top