มข.หนุนชุมชน สร้างโรงสียกระดับข้าวทับทิบชุมแพ AIS มอบทุน 2 แสน ร่วมขับเคลื่อน Innovation Roadmap

วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ AIS โดย คุณวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนเพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางไพริน ชาญชิต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบป้ายทุนสนับสนุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ บุคลากรและคนในชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานและประชุมหารือหัวข้อ “การขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม” ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จากการที่คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจต้นแบบในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา อำเภอชุมแพร่วมกับเกษตรอำเภอชุมแพ ทำหนังสือขอรับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการฯ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาข้าวทับทิมชุมแพ พันธุ์ข้าวที่มีสารพฤกษเคมีสูง ทั้งสารแอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ช่วยวางแนวทางและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมชุมแพ แปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ อาทิ น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ข้าวทับทิมชุมแพสำเร็จรูปพร้อมทาน ฯลฯ ตลอดจนแบบแปลนสถานที่ผลิตและบรรจุข้าวสารทับทิมชุมแพที่สอดคล้องตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนยังขาดแคลนเครื่องจักรสีข้าวเพื่อแยกข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง โรงเรือนสำหรับเป็นสถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบัน ยังต้องอาศัยการว่าจ้างโรงสีข้าวจากชุมชนอื่น กอปรกับกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น”

ด้านคุณวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนครั้งนี้ว่า “AIS นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นแล้ว เรายังตระหนักถึงการสร้างสังคม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกมิติอย่างยั่งยืนการที่ AIS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ถือเป็นการต่อยอดการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อผลักดันศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม หรือกลุ่มข้าวทับทิมชุมแพในครั้งนี้ ด้วยการมามอบเครื่องสีข้าว เพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิตข้าวทับทิมชุมแพ ที่เป็นข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ส่งผลก่อให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน จากการที่มีปริมาณการผลิต ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อไป

คุณวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณ AIS ที่ร่วมระดมสรรพกำลัง 3 พลังที่บูรณาการความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน/วิสาหกิจชุมชน เพื่อเติมเต็มให้แผนกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Roadmap) ชัดเจนและต่อเนื่อง การสนับสนุนของ AIS ครั้งนี้จึงถือเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) เพื่อต่อยอดจากต้นน้ำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอย. GMP HACCP ในระบบกลางน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ยังคงมุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนองคาพยพให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำวัตถุดิบท้องถิ่น ‘ข้าวทับทิมชุมแพ’ ยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่โอกาสทางการตลาดในระบบปลายน้ำ และผลักดันให้ไปถึงปลายทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มั่นคง มั่งคั่งในอนาคตต่อไป

 

ข่าว : ณัฐกานต์ / ภาพ : ปภาดา

KKU joins AIS to build a rice mill for the community, aiming to upgrade Thaptim Chumphae Rice and donates 200 thousand baht for Innovation Roadmap

https://www.kku.ac.th/17719

 

Scroll to Top