คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. สานต่อความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 2

ในช่วงวันที่ 13-14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จัดโครงการอบรม “การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบสมองกลฝังตัวด้วยแบบจำลองอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก คุณโกสินทร์ พัตรานนท์ วิศวกรอาวุโสฝ่ายฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ คุณศิรัส ทองอรุณ เป็นผู้ช่วยวิทยากร รวมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณสุรเชษฐ์ ชุมพล ผู้จัดการแผนกการพัฒนาซอฟต์แวร์ จากบริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดและคอยร่วมสังเกตการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จำนวน 23 คน

การอบรมการพัฒนาระบบสมองกลฯ นี้ ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งคณะฯ ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ในการส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทมามอบความรู้เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ และระบบสมองกลฝังตัวด้วยแบบจำลอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อการพัฒนาก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในประเทศ

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และได้รับการความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ของหลักสูตร ประกอบไปด้วย รศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESE) และผศ. ดร. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ กรรมการบริหารหลักสูตร (ESE) ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่
การจัดอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top