สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ Upskill บุคลากรทางการพยาบาล 2 หลักสูตร

             สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย  หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภัคณัฐ วีรขจร  ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก , ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา , หัวหน้าศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉินและหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 27 ท่าน จาก 18 โรงพยาบาล 18 แห่งทั่วประเทศ

          โดยหลักสูตรกล่าวถึง ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต การคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน (ED Triage) และการคัดแยก (Triage) ในสถานการณ์สาธารณภัย แลกเปลี่ยนความรู้ท้ายชั่วโมงกิจกรรม Workshop การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ


และอีกหนึ่ง คือ หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชตวรรณ ศรีตระกุล วิทยากรอิสระ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 ท่าน จาก 20 โรงพยาบาล 14 จังหวัดทั่วประเทศไทย


โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำแบบประเมินความคาดหวังก่อนการอบรม (BAR) เพื่อพัฒนาหลักสูตรในอนาคตและทำการทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) ผ่าน Google Form โดยหลักสูตรกล่าวถึง รูปแบบการนิเทศทางคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาล รวมถึงออกแบบการนิเทศทางคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาล โดยใช้เครื่องมือ การพัฒนา WI , การสร้างแบบประเมินสมรรถนะ , การกำหนดแผนการนิเทศในคลินิก และแผนนิเทศตาม competency gap กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ท้ายชั่วโมง Workshop โดยใช้วิธีการแบบบทบาทสมมุติ การนิเทศงานที่ใช้บ่อยและจำเป็นสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยในหน่วยงานที่คัดสรร รวมถึงสรุปผลการอบรมและซักถามข้อสงสัย

ภาพโดย : น.ส.เดือนเพ็ญดาว ชิวส์พิมาย , น.ส.ลลดา สินธุพันธ์
ข่าวโดย : ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ

Scroll to Top