PR มข.สุดเจ๋ง จัด “งาน เรา มัน ดี” สัญจร เค้นองค์ความรู้ ต่อยอดงานประชาสัมพันธ์เพื่อสถาบันการศึกษา

__________เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ได้จัดโครงการ “งาน เรา มัน ดี”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากคณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ..สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ อาคารเชิดชัย ชั้น 2  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________นายชุมพร พารา กล่าวในพิธีเปิดว่า  “โครงการ “งาน เรา มัน ดี” จัดขึ้นในรูปแบบสัญจร การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ในวันนี้ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ ที่สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยในด้านการเชื่อมการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของทุกคณะ/หน่วยงาน ให้เกิดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นเอกภาพ   กองสื่อสารองค์กร จึงจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์   เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่สร้างความเข้าใจในการผลิต และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกคณะหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อันจะส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ภาพลักษณ์ ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

__________“โดยปกติเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการพบปะ และช่วยเหลือกันอยู่เสมอ ซึ่งกิจกรรมที่เราจะเจอกันอย่างเป็นทางการ คือ งานสัมมานาเครือข่าย โดยจะใช้ช่วงเวลาของการพักผ่อนกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  จากการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า  เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้น ทำงานช่วยเหลือกันได้ดีขึ้น ในปีหนึ่งควรมีกิจกรรมพบปะกันมากกว่า 1 ครั้ง ไปพร้อมๆกับการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับการทำงาน จากข้อเสนอแนะนี้ จึงนำมาสู่  โครงการ งาน เรา มัน ดี ในที่สุด”

__________ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวในที่สุดว่า  “สำหรับ ชื่อโครงการ งาน เรา มัน ดี  เบื้องหลังแนวคิดมาจาก สิ่งที่ต้องการจะบอกว่า การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ และ การสื่อสาร เป็นเรื่องที่โชคดีมาก เพราะงานของเราเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมากมายขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น การรักษาและสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร การให้ความรู้ผู้คน ฉะนั้นการทำงานด้านประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่า อำนวยคุณประโยชน์แก่องค์การ ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ต้องเริ่มต้นด้วยความสุข ความสนุก  ไปพร้อมๆกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ฉะนั้นการทำงานภายใต้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของ การใช้ คำว่า มัน ดี ที่มาจากความสนุกสนาน ความสร้างสรรค์ จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเอง”

__________เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2545  โดยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้งนักประชาสัมพันธ์ และผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะหน่วยงาน  ให้เป็นคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีกองสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ  ในการเชื่อมการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เกิดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรอย่างเป็นเอกภาพ  และผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ โดยมีแผนการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่สร้างความเข้าใจในการผลิต และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกคณะหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อันส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ภาพลักษณ์ ที่ดีของหน่วยงานในสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกช่องทางอยู่อย่างสม่ำเสมอ

__________งาน เรา มัน ดี สัญจร  จะจัดขึ้นอีกครั้งในเร็วๆ นี้  เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี เป็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประชาสัมพันธ์  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะทำให้เครือข่ายมีความยั่งยืน

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

  

Scroll to Top