มข.จัดใหญ่! เกษตรภาคอีสาน ปี 63 ชูธงประเทศไทยขับเคลื่อนเต็มที่ด้วยเกษตรอัจฉริยะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563  คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 จัดภายใต้คำขวัญว่า “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า  ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานเกษตรภาคอีสานในปี 2563 จะเป็นงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและยกระดับเกษตรมนการทำการเกษตรให้ได้ผลเป็นอย่างดีขึ้น เสริมกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็ง ตามทิศทางการบริหารปะเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการพัฒนาภาคเกษตรไทยให้เป็นผู้นำของโลก ก้าวสู่เกษตร 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 โดยมีภาคเกษตรเป็นตัวหลักสำคัญในการขับเคลื่อนที่เราเรียกว่า The New Growth Engine เกษตรมิติใหม่ หวังว่าความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะมั่นคง เติบโต ขยายตัวพัฒนาประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และ ยังเป็นแหล่งปศุสัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ แต่ด้วยปัจจัยการผลิตหลายอย่างที่ยังไม่เอื้ออำนวยทำให้ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีรายได้ต่ำมีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการแข่งขัน และ ขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 จึงถือได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอความรู้ ตลอดจนเป็นงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วน สู่ภาคเกษตรได้อย่างครบวงจรซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปให้สามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร อันจะส่งผลให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์และนโยบายThailand 4.0 ของรัฐบาล” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซ้าย) รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวา)

รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นงานที่พัฒนามาจากงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาโดยนักศึกษา ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาขยายขอบข่ายงาน เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และร่วมงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ริเริ่มจัดงานวันเกษตรภาคอีสานมาอย่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยถือเป็นการนำขุมทรัพย์ทางปัญญามาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรมากมายอันเป็นพื้นฐานของชาวไทยนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก  จากผลการประเมินการจัดงานในปี 2562 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 540,834 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 600 ล้านบาท  ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง   รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆอีกด้วย”รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ดั่งพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน การแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จากทั่วประเทศ

“งานวันเกษตรภาคอีสานเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สถานประกอบการด้านจักรกลการเกษตร เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ  ซึ่งกิจกรรมหลักที่มาจากภาคีเครือข่ายและกิจกรรมหลักของคณะเกษตรศาสตร์คือ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21  ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 การเสวนาการเกษตร เรื่อง Smart Farming : Solution for Sustainable Agriculture  เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม และยังกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก”คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน เช่น เทคโนโลยี AI  การจัดแสดงโดรนทางการเกษตร การใช้ Application เพื่อเกษตรกรไทย รวมทั้ง       ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  ทั้งนี้งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 กำหนดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้สนใจสามารถชมกิจกรรมภายในงาน และ กำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/ag.kku.ac.th/ https://ag.kku.ac.th/agfair2020/index.php

Scroll to Top