SEAS HUSO KKU จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการสาขาประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษา มุ่งต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการสาขาประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษา ครั้งที่ 1” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ รวม 12 สถาบัน จัดขึ้น ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 โซน A 1-3 และ ห้อง Smart Classroom ชั้น 5 โซน A 1  อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpskfHwCfSgTPwBn_HS1AxxLcMBXwrzEBwmZhPwazs8TFu-zTApy-fP3RHAwc0QacLN89zx1zAYbzFqYfCYt8txkJoaaSgJipB2IXhW_IsfJglshteEfb39Fvq5WRb247T3wKAvh13pwJOqGxqi0wVILYoIFpZhA7M3c7ulvhm3nLkLPGsB1zG-oC05w/w400-h300/Showcase-2565-13.png

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งต่อยอดผลงานการศึกษาด้านวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ และอาณาบริเวณศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษาที่นำไปสู่การศึกษาค้นคว้าในอนาคต และยังมุ่งสร้างศักยภาพของนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ ให้เกิดการวางแผนแนวทางการศึกษา แนวคิดในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานมีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล

อาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ กล่าวว่า “ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายสาขาประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั้ง 12 สถาบัน และเพื่อเป็นเวทีในการเสนอผลงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในหลักสูตรด้วย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ ได้กล่าวต่อว่า “จุดเด่นของสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อผลิตผลงานและชิ้นงานต่าง ๆ ได้ ทั้งในด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และในด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน ยังจะช่วยต่อยอดให้เกิดความร่วมมือในทางวิชาการของทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน 12 สถาบัน”

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYs-sXmNkU9GK7rFJYNNYIF9IoTUSHPNwvxWA1dRQOhNZAGDLS0z1WAlt_FZCQHOimDQhwpr1KHTn1kYe6NJ-hfWJRGMa0w5HI9KXlP3vojL0Z_FfAxdWCfx6Au5gI6ML0qviqrH4vowhb_NTJvMMvjtGpZqSWH7RwAgD0vW3_9ZzzTd2P-EwNp9vNKw/s512/Showcase-2565-05.png

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์..มากกว่าที่คิด” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ และการนำเสนอบทความวิชาการและนำเสนอโครงงาน ใน Panel ต่าง ๆ จากนักศึกษาตัวแทนผู้นำเสนอบทความ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอที่มีประโยชน์ในการพัฒนาผลงานในลำดับต่อไปอีกด้วย

 

 

 

ข้อมูล :  หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top