กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ในหัวข้อ : กิจกรรม ที่ 3 สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้ Job Offer จากบริษัทชั้นนำระดับโลก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดินหน้า จัดกิจกรรมโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล (Global Perspectives in the Workplace)” ภายใต้หัวข้อ กิจกรรม ที่ 3 สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้ Job Offer จากบริษัทชั้นนำระดับโลก ผ่านรูปแบบ Zoom online โดยได้รับเกียรติจาก นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ด้านการเตรียมพร้อมการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้ job offer เทคนิคสำคัญ ทัศนคติ แนวทางการวิเคราะห์คำถามสัมภาษณ์ การเตรียมคำตอบที่ดี การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร Culture awarness/ Core Value ขององค์กร ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ การสัมภาษณ์งานกับวิทยากรผู้มากประสบการ์โดยตรง กับ คุณพิน เกษมศิริ, Business Development & Partnership Lead จาก Generation Thailand ในงานนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 80 คน

นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กล่าวว่า ในนามกองการต่างประเทศ และ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณท่านวิทยากร ที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา Job Offer หรือข้อเสนอทำงาน โดยเฉพาะจากบริษัทชั้นนำระดับโลก นับเป็นสิ่งที่นักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่หลายๆคนใฝ่ฝันที่จะได้รับโอกาสในการเข้าทำงาน ผู้ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่น อาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการได้รับพิจารณา Job Offer อย่างไรก็ตามอาจไม่เพียงพอด้านการสมัครงานในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะวิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เป็นวิธีที่ใช้สำหรับประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์เบื้องต้นของผู้สมัครงานว่าตรงกับที่นายจ้างต้องการ หรือมีคุณสมบัติความเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่ การบรรยายในวันนี้ นักศึกษาจะได้รับเทคนิคสำคัญในการสัมภาษณ์งาน ประสบการณ์ และทัศนคติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทหรือองค์กรที่นักศึกษาสมัคร

ในการนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก คือ กิจกรรมที่ 4: Mock Interview โดยการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 พ.ค.65  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :https://iad.kku.ac.th/news.php?id=1010

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

 

Scroll to Top