ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. (C – อพ.สธ.) ประจำปี 2565

         ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ประธานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) และผู้แทนเครือข่ายฯ จำนวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C – อพ.สธ.) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนบน เป็นเจ้าภาพจัดงาน
         กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “สืบสานและต่อยอด อพ.สธ.” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานที่ปรึกษา อพ.สธ.
        หัวข้อ “นโยบายและการดำเนินงานตามแนวทางของ อพ.สธ.” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ.
         การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการดาเนินงานวิจัยภายใต้ อพ.สธ)” โดย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอผลการดำเนินงานของทั้ง 9 เครือข่าย
         และกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างเครือข่าย การสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน อพ.สธ. ทั้งในระดับนโยบายจนถึงการนำไปปฏิบัติของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ภาพจาก ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scroll to Top