มข. เป็นตัวแทนประเทศไทย ในฐานะ Project Overseer ของโครงการเอเปคภายใต้ APEC HRDWG ร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการในการประชุม APEC ปี 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ในนามตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDWG) และการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษา (EDNET) ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid และมีผู้เข้าร่วมทั้งทาง Online และ On-site จาก 21 economies เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้กรอบดังกล่าว และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของภูมิภาคเอเปค ในศตวรรษที่ 21

โดยมี Dr.Wang Yan, Education Network Coordinator, APEC Human Resources Development Working Group (APEC HRDWG) เข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ และผู้เข้าร่วมในนามประเทศไทย ได้แก่ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร และคุณศรัณย์ วัชราภัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่ Project Overseer ของโครงการเอเปคภายใต้ APEC HRDWG และได้นำเสนอข้อเสนอโครงการ “Online Workshops for Lesson Study 2.0: Artificial Intelligence (AI) and Data Science for Education in APEC Economies” ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในนามประเทศไทย และ CRICED, University of Tsukuba ซึ่งทำหน้าที่ Project Overseer ในนามประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเดิมในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในนามประเทศไทย ร่วมกับ CRICED, University of Tsukuba และ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ในนามประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ “A collaborative study on innovations for teaching and learning mathematics in different cultures among the APEC Member Economies” และโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมในกลุ่ม EDNET Forum และที่ประชุม APEC Human Resource Development Working Group (APEC HRDWG) ตามลำดับ

และมีชุดโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
1.ชุดโครงการ Innovative teaching mathematics through lesson study (พ.ศ. 2549 – 2551)
2.ชุดโครงการ Mathematics textbook, e-textbooks and education tools (พ.ศ. 2552 – 2554)
3.ชุดโครงการ Emergency Preparedness Education (พ.ศ. 2555 – 2557)
4.ชุดโครงการ Cross-border Education and STEM Education (พ.ศ. 2558 – 2560)
5.ชุดโครงการ Bridge 12 years of APEC Lesson Study to InMside High Quality Curriculum for Digital Economies (พ.ศ. 2560 – 2561)
และ 6.ชุดโครงการ Inclusive Mathematics for Sustainability in a Digital Economy (InMside) (พ.ศ. 2562 – 2564)

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง/ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

KKU is representing Thailand as a Project Overseer under APEC HRDWG for project presentation at the 2022 APEC

https://www.kku.ac.th/13049

Scroll to Top