คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2563

“ครม.”เห็นชอบ 3 โครงการฟื้นศก. 2 พันลบ. เน้นยกระดับผลผลิตเกษตร-ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ครม.รับทราบ คกก.กลั่นกรองเงินกู้ แปรรูปผลผลิตเกษตร ยกระดับธุรกิจอาหารล้านนา

Scroll to Top