กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติผ่านระบบออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วสีอิฐมอดินแดง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ พร้อมทั้ง นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะร่วมกับศึกษาจากชาติต่างๆ อีกทั้ง แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองการต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักเทคโนโลยีดิจิตัล และสำนักหอสมุด นอกจากนี้ ในช่วงท้ายยังมีกิจกรรม International student meeting เพื่อแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ มีนักศึกษาต่างชาติและเครือข่ายด้านการต่างประเทศเข้ามร่วมกิจกรรมกว่า 30 ราย และบรรยากาศกิจกรรม เป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน และเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย

Division of International Affairs, KKU, holds the 2021 second-semester online orientation activities for foreign students, warmly welcoming them to Mo Dindaeng Campus

https://www.kku.ac.th/12081

ข่าว/ภาพ: พราวแสง ภูสิงหา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top