พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำคัญอย่างไร? และจะดำเนินการอย่างไร เมื่อประสบภัยจากรถ

ขอเชิญนักศึกษา รับสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แก่นักศึกษา มข.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร. 043-366793 – 4 / 043-363850

Scroll to Top