สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันฯ และ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 7 (กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 55 คน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 7 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กขป. เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในช่วงแรกได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดำเนินการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการ : อำเภอต้นแบบ” โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายในหัวข้อ “ผลการดำเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น เป็นการสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตบริการสุขภาพที่ 7 โดย นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 และเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยจัดทำแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ผลจากการประชุมในครั้งนี้ เขตบริการสุขภาพที่ 7 ได้ร่วมกำหนด “แผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2564 -2568” โดยขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน 7 ด้าน ได้แก่ 1 การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 2 การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 3 ระบบการวินิจฉัยดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 4 อาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ 5 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 6 การจัดการสิ่งปฏิกูล และ 7 การสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับฯ ผ่านโครงการอำเภอต้นแบบ

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top