ขอนแก่นชูเมืองอัจฉริยะ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ผลักดัน Smart Farmer

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านที่ 8 Smart Farmer ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Board Room อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ภาพ : ณัฐกานต์ , พรสุดา

ข่าว : ณัฐกานต์

Scroll to Top