มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ศึกษาดูงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาหลักสูตรในฐานะคณะต้นแบบ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ อาจารย์ ดร. ภีมกร โดมมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอกพัฒนาสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดย Associate Prof. Dr. Dexanourath SENEDUANGDETH รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Associate Prof. Dr. Dexanourath SENEDUANGDETH รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ กล่าวว่า “หลักสูตรพัฒนศาสตร์ ถือเป็นหลักสูตรที่มีจัดการเรียนการสอนมากว่า 40 ปี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการจัดตั้งคณะ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาแล้วหลายรุ่น รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากมาย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงพัฒนาความร่วมมือร่วมกันในอนาคต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ได้ให้เกียรติกล่าวทักทายและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Regional Development Cooperation in Mekong Sub region: Key issues and challenges” จากนั้นเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การทำวิจัย รวมไปถึงการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ในฐานะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะชั้นนำในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกับคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการพัฒนาชุมชนและการจัดบริการสังคมต่อไป

 

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top