QSHC CPR ร่วมกิจกรรม “มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่” อบรมการช่วยเหลือผู้สำลักและการ CPR ที่โรงเรียนสีหราชเดโชชัย

(วันที่ 23 พค 2567 ) โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ครั้งที่ 4  จัดขึ้นที่โรงเรียนสีหราชเดโชชัย จังหวัดขอนแก่น  โดยจัดโครงการอบรม “การช่วยเหลือผู้สำลัก และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  “โดยเชิญวิทยากร จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  มาให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR กับผู้นำชุมชน   และเด็ก ๆโรงเรียนสีหราชเดโชชัย  เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  สามารถนำทักษะความรู้การ CPR ไปช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ต้องขอขอบคุณกองสื่อสารองค์กร สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  ที่เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้เกิดความปลอดภัยและน่าอยู่ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป..

Scroll to Top