คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หวังเพิ่มขีดความสามารถ AI สู่สากล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เป็นผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เพื่อร่วมมือพัฒนา ยกระดับความรู้ ด้านการวิจัย พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และยกระดับความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ทั้งนี้ยังคงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สู่สากล โดยได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ ศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมี นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานพิธี  ทั้งนี้ภายในกิจกรรมยังคงการลงนามบันทึกความมือทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับอินเตอร์ ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Scroll to Top