คณะมนุษย์ฯ มข. จับมือเครือข่าย จัดแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาภาคอีสาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก และประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดการแข่งขัน  และในพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน  ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก และประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ  กล่าวว่า  “ในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียน รวมทั้งการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในอนาคตได้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ กล่าวว่า “การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน ขอให้ผู้เข้าแข่งขันได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป”

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้าน  รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ   กล่าวในพิธีปิดการแข่งขันว่า  “การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ได้รับความร่วมมือจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้  นับเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ด้านการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นและการใช้ชีวิตในอนาคต ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ขอขอบคุณบริษัท อะคุริวโตประเทศไทย จำกัด บริษัทฮิวเมนเน็ต ประเทศญี่ปุ่น จำกัด เจแปนฟาวน์เคชั่น และศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ ขอบคุณคณะกรรมการตัดสินที่ได้เสียสละเวลามาชี้แนะและให้ความรู้”

ในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นฯ ในครั้งนี้  ได้มีกิจกรรมศิลปะการแสดงแบบ ” RAKUGo ” โดยมีนักแสดงจากประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย   Mr.TOKUNAGA RYOJI,  Mr.KURUMADANI MASAHIRO  และ Mr.KITAOKA HIROTAKA  และได้มีการแยกห้องแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นในประเภทต่างๆ คือ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  การแข่งขันประเภท การแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น-ไทย  และการแข่งขันการล่ามภาษาไทย-ญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น-ไทย  โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

ผลการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

และการบรรยายวิชาการทางด้านภาษาญี่ปุ่น

ประเภทที่ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวพัชรี   บุญยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายธนวัฒน์   โสดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวฐิตารีย์ ยวงเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย  นางสาวจิณนภา ทะราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภทที่ 2 การแปลภาษา ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวชญานิศ  ตัณทเกษม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวจิดาภา   บาลเพชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายวีระพล   คงศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย  นางสาวนิศานาถ  ทินกระโทก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทที่ 3 การล่ามภาษา ไทย-ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น-ไทย

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวณัฐฐากูร ตะนะสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายนันทวุธ   พรมดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายภสุ   ศิริพงศาวลี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย  นางสาวธิดาทิพ   สุขทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรอย่างน่าสนใจว่า “สำหรับการเรียนในสาขาภาษาญี่ปุ่นนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาจากชั้นมัธยมศึกษาจะสามารถเข้าใจการเรียนได้อย่างไม่ซับซ้อน เนื่องจากในการเรียนการสอนจะมีทั้งหลักภาษา การแปลภาษา ไปจนถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม  เมื่อเรียนจบแล้วศิษย์เก่าสาขาญี่ปุ่นสามารถเข้าทำงานด้วยเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท หรือหากมีระดับผลของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 หรือ N1 ที่ดีจะมีผลต่อการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนประมาณ 50,000 – 60,000 บาท ซึ่งผู้ที่เรียนสาขาญี่ปุ่นนั้น สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งอาชีพล่าม หรือพนักงานบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น”

ข่าว/ภาพ    :   วัชรา  น้อยชมภู

ข้อมูล/ภาพ :   ภาวดี  มาพันธ์ุ

 

Scroll to Top