คณะสหวิทยาการ มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนิติกรฯ ทั่วประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน เรื่อง “กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและแนวคำพิพากษาศาลปกครอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด   นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน กล่าวรายงาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช  และ นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ที่ปรึกษากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งมี นิติกร ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 161 คน  ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนเชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย

นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน

นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน กล่าวว่า “โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน เรื่อง “กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและแนวคำพิพากษาศาลปกครอง” มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและนิติกรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ได้รับทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านกฎหมายของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  และเป็นโอกาสให้นิติกรได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายสร้างองค์ความรู้  รวมถึงประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย ป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมุ่งเน้นข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ  กล่าวในพิธีเปิดว่า  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อระดมความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและนิติกรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย นิติกร ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา เชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

นายตระหง่าน  เกียรติศิริโรจน์  อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช
นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ที่ปรึกษากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน

จากนั้น นายตระหง่าน  เกียรติศิริโรจน์  อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช  ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและแนวคำพิพากษาของศาลปกครอง”  และ นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ที่ปรึกษากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและแนวคำพิพากษาของศาลปกครอง”

ทั้งนี้กลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน จัดตั้งขึ้นโดยนิติกรของมหาวิทยาลัย และ สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความชำนาญอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และการแก้ปัญหาในการบริหารงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสถาบัน โดยมีสมาชิกประกอบด้วย นิติกรในสังกัดของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการจัดทำบริการสาธารณะ ของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลตามภารกิจหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ  ซึ่งต้องชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตาม “หลักธรรมาภิบาล” และ “หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

ข่าว    :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ   :    อนิรุต สุทธินันท์   /   ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา

Scroll to Top