สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการวิเคราะห์เส้นทางผู้รับบริการ (Customer Journey) ครั้งที่ 1

          เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 ณ ออร่า คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอร์รองต์ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เป็นวิทยากรหลักในการอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์เส้นทางผู้รับบริการ (Customer Journey) ด้านการรับเข้าศึกษาและเอกสารสำคัญการศึกษา”
          สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีภารกิจในการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งโรงเรียนมีครูแนะแนวและฝ่ายวิชาการให้คำแนะนำในการเลือกสถานศึกษาให้กับนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยศึกษาหรือสืบค้นข้อมูลจากการปรึกษาร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน หรือรับฟังการแนะแนวจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่รวมถึงการขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ที่รู้จัก หรือสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง หรือสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา หรือเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ตลอดจนเข้าชมสถานศึกษาที่สนใจ เมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็นำมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจวางแผนที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อให้ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาที่ตนเองต้องการ และเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบเจาะจงมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีสืบค้นหาข้อมูลในคณะสาขาที่ต้องการสอบถามข้อมูลในเพจ ส่งเมลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์สอบถามเวลาเจอปัญหาหรือไม่เข้าใจเงื่อนไขบางอย่างของระเบียบการคัดเลือก เมื่อนักเรียนตัดสินใจสมัครและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านขั้นตอนการชำระเงิน ขั้นตอนการแจ้งเตือน การตอบกลับเมื่อติดต่อสอบถาม เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ การประกาศผล ความเสถียรของระบบรับสมัคร การแจ้งข้อความหรือให้คำแนะนำระหว่างการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หากนักเรียนผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการเรียน การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตลอดจนถึงการสำเร็จการศึกษา ล้วนมีเส้นทางที่ยาวนาน ผ่านจุดที่ให้บริการต่างๆ ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังนั้น การวิเคราะห์เส้นทางของผู้รับบริการ (Customer Journey) ด้านการรับเข้าศึกษาและเอกสารสำคัญการศึกษา จึงมีความจำเป็นเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการทุกจุดสัมผัสที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงทำให้ทราบถึงจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความประทับเหนือความคาดหมายให้กับผู้รับบริการ
          ซึ่งในการอบรมวิทยากรได้เริ่มต้นจากมุมมอง และทัศนคติในการทำงานในปัจจุบัน และแนวโน้มของการทำงานในอนาคต และต่อเนื่องด้วยการกำหนด Mission ด้วย Business Model Canvas (9ข้อ) , การจัดทำแผนริเริ่มในการปรับปรุง – พัฒนา และการพัฒนาแผนงานด้วย Objective & Key Results (OKRs) ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร จำนวน 41 คน ได้รับความรู้และ Workshop ในหัวข้อดังกล่าว
          ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการวิเคราะห์เส้นทางผู้รับบริการ (Customer Journey) ด้านการรับเข้าศึกษาและเอกสารสำคัญการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ครั้ง และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ซึ่งครั้งที่ 2- 4 จะจัดในช่วงไตรมาศ 2-4 ประจำปีงบประมาณ 2567
ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด
ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

Scroll to Top