มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโชว์ผลงาน AI ในงาน AI Engineering & Innovation Summit 2023

         

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน AI Engineering & Innovation Summit 2023 จัดขึ้น ณ True Digital Park Grand Hall ชั้น 3 โดยงานนี้ รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ได้เข้าร่วมการอภิปรายใน Panel Discussion หัวข้อ AI Engineering Education “Shaping Responsible AI for Society & Sustainability” และ มี ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับหน้าที่เป็น Moderater ในหัวข้อนี้

         

        ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 แห่ง ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Unlocking AI Engineering’s Potential for a Responsible AI Future” ซึ่งเป็นงานแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทย กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปในอนาคต โดยในงานมีการแสดงโชว์ผลงาน นวัตกรรม AI ทางด้าน Medicine, Engineering Education, Policy & Governance, Creative & Innovation, Finance & Banking, Future of Start-ups และอื่น ๆ  รวมถึงงานวิจัยจากนักศึกษาสายวิชา AI และ Innovation จากหลากหลายสถาบัน อีกด้วย

 

 

Scroll to Top