สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดหลักสูตร Upskill บุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ EdPEx

             

            สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประเมินและการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ไปสู่การปฎิบัติ ในช่วงวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป้าหมายของการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ดำเนินการในสถาบันอุดมศึกษาได้รู้จักและเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะรวมถึงผลลัพท์ของการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 121 คน

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

                รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวถึงความสำคัญของเกณฑ์ EdPEx ที่เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ยังกล่าวถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ที่ต้องการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและความเป็นเลิศ โดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือในการประเมินและพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต และได้เล่าถึงประสบการณ์ความประทับใจที่ทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เคยเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอบรมกับทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

             โดยการอบรมในครั้งนี้ได้ทีมวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และปฏิบัติตามกระบวนการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การประเมินคุณภาพระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx ต่อไป

ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

Scroll to Top