รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1360/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้คณะกรรมการอยู่ในวาระ 4 ปี ซึ่งจะครบวาระวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น เนื่องจากกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 คน ทำให้ตำแหน่งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก ว่างลง เพื่อให้การดำเนินการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องทำการเลือกตั้งกรรมการกองทุน ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ได้จัดทำประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1/2563 – ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง วิธีการเลือกตั้งฯ ปฏิทินการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามที่แนบนี้ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ดังกล่าว ให้สมาชิกกองทุนฯ ในสังกัดท่านทราบโดยทั่วกัน หากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก จากส่วนงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง สมัครได้ที่ลิงก์ https://kku.world/bonnq ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.
ดูรายละเอียดวิธีการเลือกตั้งฯ ปฏิทินการเลือกตั้ง และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศฯ ที่แนบนี้ หรือที่เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล https://hr.kku.ac.th ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ และใคร่ขอให้ท่านแจ้งเพิ่ม-ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

เอกสารเพิ่มเติม
1_ประกาศ-กก-เลือกตั้ง1-66 (วิธิการเลือกตั้งฯฝ่ายสมาชิก2566 (3)

1-0ปชส รับสมัครเลือกตั้ง กก แทนที่ว่าง

2_ประกาศ-กก-เลือกตั้ง(ปฎิทินการเลือกตั้ง)2566

3_ประกาศ-กก-เลือกตั้ง 66 รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ

3-แนบท้ายประกาศ ฉ3-2566ใช้

Scroll to Top