โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 กองทรัพยากรบุคคล และฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567”
ในกิจกรรมที่ 1 การชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้กับผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรของหน่วยงานที่ข้องในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยท่านรศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า ““เป็นที่ทราบกันดีกว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาบุคลากรทุกสายงานควบคู่กันไป บุคลากรสายสนับสนุนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสายงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุภารกิจที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้วยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ทำให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการทำงานต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นและมีความสุขในการทำงาน ดังนั้น ภารกิจการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จะตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ในการที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน”

จากนั้น รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ได้บรรยายชี้แจงในหัวข้อ “ที่มาและความสำคัญของหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงที่มาและความสำคัญของหลักเกณฑ์การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งข้างราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายชี้แจงในหัวข้อ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” โดย นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และ นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566 ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานของคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงตอบข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เพื่อให้คณะ หน่วยงาน มีความเข้าใจตรงกัน และเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน ให้ดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : นาฏอนงค์ พจน์จำเนียร
ภาพ : เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ , ณัฐวุฒิ เทวารุทธิ์

Scroll to Top