มข. ร่วม มช. ระดมสมอง ก้าวสู่มหาวิทยาลัย 4.0 มุ่งแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้มีผู้บริหารระดับสูงจาก มหาวิทยาลัยเครือข่าย 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ร่วมโครงการด้วย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Challenges of Higher Education Institutes and New Frontiers of Interdisciplinary Learning and Innovations”โดย Professor Tan Eng Chye อธิการบดี National University of Singapore (NUS) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และ การเยี่ยมชม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้โครงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ได้รับการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัย 4.0” ระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากโครงการขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัย  4.0 ” ระยะที่ 1 เป็นโครงการนำร่องในการจัดทำฉากทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้บริหารทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย National University of Singapore ในระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อศึกษาความสำเร็จในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

KKU visits CMU to brainstorm on ‘University 4.0’ – emphasizing administration towards excellence

https://www.kku.ac.th/17046

 

Scroll to Top