มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประเมิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประเมิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับบุคคลภายนอก)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/zcphmb

Scroll to Top