มข. ผนึกความร่วมมือกับ สวทช. ยกระดับการทำงาน เดินหน้าวิจัย ขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดย เนคเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและการวิจัย เพื่อยุติวัณโรคและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และชีววิทยา ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมเสริมทัพนวัตกรรมสมัยใหม่  และจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อมุ่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และชีววิทยา ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์(AI) พร้อมเสริมทัพนวัตกรรมสมัยใหม่ ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ ในหลากลายมิติ  โดยผู้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   โดยมี  รองศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นสักขีพยานในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว   ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ สวทช. มีความร่วมมือระหว่างอาจารย์นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่มากขึ้น และเป็นการยกระดับบรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนและผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นภายในประเทศ  ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้  มุ่งหวังให้งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปสู่ผลกระทบต่อสังคม ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อสังคมทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน  นำไปสู่ความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมไปถึงการขับเคลื่อนประเทศในมิติการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ที่ผ่านมามีความร่วมมือในด้านการนำเทคโนโลยีทางนาโนจาก สวทช. มาช่วยพัฒนานวัตกรรมตรวจวัดตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ และนวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจหาโปรตีนบ่งชี้มะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงระยะเริ่มแรกที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต”

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมสนับสนุนให้เกิดการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และชีววิทยา ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย ตลอดจนผนึกกำลัง อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในประเทศและต่างประเทศ บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบองค์รวมทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิจัยและเพิ่มทักษะโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานอีกด้วย”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กล่าวว่า “สวทช. มีกองทัพนักวิจัย ซึ่งเป็นขุมพลังหลัก ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทย มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ในการทำงานร่วมกับพันธมิตร ซี่งเป็นเจ้าของโจทย์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  สวทช. พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัย โดยมีกรอบความร่วมมือครอบคลุม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และ ชีววิทยา ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปัญญา ประดิษฐ์(AI) นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ นวัตกรรม ด้านวัสดุศาสตร์และพลังงาน เป็นต้น”

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  กล่าวต่อไปว่า“ในส่วนการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค ได้มีความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง พื้นผิวขยายสัญญาณ Raman ที่วิจัยพัฒนาโดย เนคเทค สวทช. มีชื่อว่า ONSPEC มาร่วมกันวิจัยเพื่อสร้างเป็นเครื่องมือ ที่มี ประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรอง วัณโรคทั้งแบบแสดงอาการและวัณโรคระยะแฝงได้อย่างรวดเร็ว (ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชม จากเดิม 1-2 วัน) พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนายื่นข้อเสนอขอทุนวิจัยไปยังองค์กร ต่างประเทศ (On process 80 %) ซึ่งมีเครือข่ายในการนำผลงาน ไปขยายผลทั่วโลก อันจะเป็นผล ในการเพิ่มประสิทธิภาพสู่การยุติ อุบัติการณ์ของวัณโรคตามเป้าหมายขององค์การ อนามัยโลก เพื่อยุติการแพร่ระบาดของวัณโรค ในปี ค.ศ. 2035 อีกทั้งยังยกระดับอุตสาหกรรมผลิต เซนเซอร์และการบริการตรวจวัดของประเทศไทย ไปสู่ตลาดสากลต่อไป”

รองศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ เกียรติไชย ฟักศรี   กล่าวว่า  “ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มีการดำเนินการประสานงานวิจัยร่วมมือกันระหว่าง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักวิจัยจาก สวทช. ทั้งจากหน่วยงานย่อย NECTEC BIOTEC และ NBT โดยเน้นการพัฒนาโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะการส่งเสริมการยุติวัณโรคในประเทศไทย  และในฐานะ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการประสานส่งเสริมการลงนามข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สวทช.   ซึ่งส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย ไปยัง สวทช.  อันส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย เทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สวทช.”

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ขอบคุณข้อมูลข่าว  :  https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-mou-24032566/  และ  https://www.facebook.com/NECTEC/posts/pfbid02v5YCCXapyZQoWBCUrEwJvoXgY4iBMDB78sy7C9GDdwaaN4JkattMJvUnV3JDWamKl

KKU joins NSTDA to upgrade the operations and research, and extend innovations on Tuberculosis Screening

https://www.kku.ac.th/16187

รองศ

Scroll to Top