วิศวฯมข.ผงาด! ครองอันดับ2 มหาวิทยาลัยไทย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education หรือ THE จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2020 (World University Rankings 2020 by Subject : Engineering and Technology) หลังจากเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมาได้ประกาศผลการจัดอันดับในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำปี 2020 มาแล้ว

สำหรับการจัดอันดับในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จะเน้นที่มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบินและอวกาศ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี โดยในปีนี้ได้ขยายการจัดอันดับไปสู่มหาวิทยาลัย 1,008 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 903 แห่งในปีที่แล้ว

ซึ่งอันดับโลกในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ครองอันดับ 1 ของโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีถึง 2 สถาบันด้วย คือ สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 601-800 ของโลก และครองอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังภาพด้านล่าง

ดูข้อมูลจากเว็บไซต์  Times Higher Education  

Scroll to Top