ทีมผู้บริหาร มข. เดินทางเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่ มช. ในช่วงการจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงระหว่างการจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมผู้บริหาร มข. ได้เดินทางเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่ มช. 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ 

     จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น.คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมพฤตพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center) ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนที่คณะ ฯ จะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพื้นที่และเมือง Smart City ในลำดับต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวา)

   

     ในจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในประเด็น Changing Global Geo-politics and Geo-economics in 2020’s : Implications for KKU Policy for KKU Policy and Strategy

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ

     พร้อมทั้งยังมีการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเด็น “อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์” 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     และการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิดท้ายโครงการด้วยการสรุปสะท้อนผลการประชุม โดย นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ทั้งนี้ จัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้กำหนดนโยบาย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานในการบริหารงบประมาณ โดยคำนึงถึงถึงหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัด

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ  : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

Scroll to Top