มข. หารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น พร้อมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ. มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ ผศ. ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนจาก University of Fukui ประเทศ ญี่ปุ่น นำโดย Prof. Sue Shinichiro,Vice President, and Chief of Headquarters for Regional Revitalization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และหลักสูตร โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้า OTOP และหลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ อีกด้วย

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและ วิจัยร่วมกับ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น จำนวน 89 ฉบับ โดยเฉพาะด้านวิจัย การสัมมนา การประชุมวิชาการนานาชาติ และ การบริการวิชาการ เป็นต้น

Prof. Sue Shinichiro, Vice President, and Chief of Headquarters for Regional Revitalization กล่าวว่า “ กระผมและคณะ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ที่ให้การตอบรับอย่างอบอุ่น University of Fukui เป็นมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ศูนย์กลางความเจริญหลายด้าน และมีหลักสูตร และสาขา วิชารองรับ นศ.ต่างชาติมากมาย ในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะได้หารือและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไป”

ในการนี้ คณะผู้แทนจาก University of Fukui ยังได้เยี่ยมชมคณะต่างๆ ภายใน มข. เพื่อหารือร่วมกับผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร์

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top