สำนักบริการวิชาการ มข. ลงนามความร่วมมือ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดทำหลักสูตร Lifelong Education เพื่อ Upskill ให้กับบุคลากรของภาครัฐ

สำนักบริการวิชาการ มข. ลงนามความร่วมมือ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดทำหลักสูตร Lifelong Education เพื่อ Upskill ให้กับบุคลากรของภาครัฐ

      

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด ลงนามความร่วมมือในการจัดหลักสูตรในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนหลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจร่วมมือกัน

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ นายอภิชัย  ติณิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการบุคลากรภาครัฐ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ โดยมี  รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ คุณวิลาณี หลวงชัย ผู้จัดการ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมเป็นพยาน ในการลงนามความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

    รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของสำนักบริการวิชาการ คือการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดทำความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น โดยสำนักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำหลักสูตรเพื่อ Reskill หรือ Upskill ให้กับบุคลากรหรือผู้สนใจ ซึ่งในปัจจุบัน การพัฒนาทักษะของบุคลากรของภาครัฐ ในด้าน Digital ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรองรับการทำงานให้ตอบโจทย์ในการให้เป็น Smart City ในอนาคตอีกด้วย

        นายอภิชัย  ติณิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการบุคลากรภาครัฐ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึง ความร่วมมือ ในครั้งนี้ โดยเราจะมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาทักษะด้าน Digital ที่เกี่ยงข้องกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ เช่น การจัดหลักสูตร ระบบ e-bidding สำหรับบุคลากรในงานด้านพัสดุ เป็นต้น

Scroll to Top